วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

Download (PDF, 2.76MB)

ภาพปก: สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

ชนบทไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง

บรรณาธิการแถลง [pdf]
อนุสรณ์ อุณโณ

การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก [pdf]
อัจฉรา รักยุติธรรม

ย้อนคิดว่าด้วยชีวิตทางการเมืองของชาวบ้าน:
การเมืองในชนบทที่มากกว่าการเลือกตั้ง
และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
[pdf]
จักรกริช สังขมณี

“เฮ็ดอยู่ แต่บ่พอกิน”: คำถามว่าด้วยการพึ่งตนเองของชาวนาเกษตรอินทรีย์ในยุคโลกาภิวัตน์และการพัฒนา [pdf]
เนตรดาว เถาถวิล

ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน:
บริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกละเลยของการเกษตร
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเข้มข้น
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
[pdf]
ชลิตา บัณฑุวงศ์

ลูกทุ่งหรือลูกกรุง?: ความเป็นเมืองในชนบทไทย [pdf]
ทับทิม ทับทิม

ป่าชุมชน: เทคโนโลยีอำนาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่?
กรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้วตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
[pdf]
สุรินทร์ อ้นพรม

เก็บตกจากงานสัมมนา [pdf]
อารีรัตน์ ปานจับ

เลียบเลาะห้องเรียน [pdf]
กตัญญู สว่างศรี

เรื่องเล่าจากสนาม
“ชีวิตที่ไม่ได้เปลือยเปล่า”ของผู้พลัดถิ่น
และ “ตัวตนที่ลึกลับ”ของนักมานุษยวิทยา
[pdf]
สมัคร์ กอเซ็ม

ปริทัศน์หนังสือ
The Anti-Politics Machine: “Development,”Depoliticization,
and Bureaucratic Power in Lesotho
[pdf]
ภัสสร ภัทรเภตรา