วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
ภาพปก: ศุภชัย เกศการุณกุล

Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย
กับการเคลื่อนย้ายของผู้คน

บรรณาธิการแถลง [pdf]
วสันต์ ปัญญาแก้ว
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทความพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกับอาเซียน:
ภูมิภาคนิยม รัฐ และทุน
[pdf]
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย:
สถานการณ์ ความเป็นไปได้ และข้อจำกัด
[pdf]
วัฒนา สุกัณศีล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความ

ฮีตสิบสองกับการลาหยุดของแรงงานในสะหวันนะเขต:
การบรรจบของโลกจารีตในโลกทุนนิยมสมัยใหม่
[pdf]
วทัญญู ใจบริสุทธิ์
อำพา แก้วกำกง
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกับ
การคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ:
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
[pdf]
โสภิณ จิระเกียรติกุล
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ธัญรดี ทวีกาญจน์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วินิสสา อุชชิน
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน:
บทสำรวจเบื้องต้นในบริบทพื้นที่ตากและเชียงราย
[pdf]
พิมลพรรณ ไชยนันท์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การไหลเวียนของผู้คน
ในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย:
บทสำรวจองค์ความรู้ในมิติการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพข้ามแดน
[pdf]
กีรติพร จูตะวิริยะ
รักชนก ชำนาญมาก
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น