วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
ภาพปก: วีรพัฒน์ วัฒนพิชญากูล
Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

สหศาสตร์ในโลกปัจจุบัน

บรรณาธิการแถลง [pdf]
ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทความ

“หนงจื้อเกา”: สำนึกทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
และเครื่องมือทางวัฒนธรรมของชาวนุงในจีน
[pdf]
ดำรงพล อินทร์จันทร์
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สังคมนิยม/หลังสังคมนิยม: บททบทวนมโนทัศน์
ผ่านมุมมองชาติพันธุ์วรรณนาเชิงเปรียบเทียบ
[pdf]
วิภาส ปรัชญาภรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน:
“รอยต่อ-รอยตัด” แนวทัศน์ทางสังคมวิทยา
ในงานศึกษาสังคมไทยร่วมสมัย
[pdf]
ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวคิดสังคมวิทยาผัสสะ:
การทำความเข้าใจผู้คนและสังคมผ่านผัสสะ
[pdf]
สรัญญา เตรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การละครเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
กับการขยายพรมแดนของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
[pdf]
ภาสกร อินทุมาร
ภาควิชาศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการละคอน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

curatorial practices and small narratives:
a case study of Chiang Mai Social Installation
and its trajectory
[pdf]
Gridthiya Gaweewong
artistic director, Jim Thompson Art Center, Bangkok
PhD student, the Faculty of Fine and Applied Arts,
Chulalongkorn University