บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2558 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 9 คน มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 2 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 3 หัวข้อ และ ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา 4 หัวข้อ ได้แก่

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

พลวัตความหมายคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน โดย นางสาวญาณิกา อักษรนำ
โครงสร้างของสถาบันที่มีการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Institution) ที่นำหลักการชุมชนบำบัด (Therapeutic Community) มาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว โดย นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง

สาขาวิชามานุษยวิทยา

‘รวมกันเราเต้น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเรฟ หรือ คลับ ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี: กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนว Trance ในประเทศไทย โดย นายปิยกุล ภูศรี
โรฮิงยา: คนไร้รัฐในรัฐต่างแดน โดย นายศิววงศ์ สุขทวี
“ความเป็นเด็ก” กับปฎิบัติการเด็ก: กรณีศึกษานักเรียนสัญชาติพม่าที่จังหวัด สมุทรสาคร โดย นางสาวอารีลักษณ ไพรัตน์

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชามานุษยวิทยา

อัปสรากลางไฟ: อัตวิสัย พื้นที่ และประสบการณ์ผัสสะ ในชีวิตประจำวันของผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา โดย นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย
ชีวิตมุสลิมใน “รังยาเสพติด”: ความปกติที่ต้องต่อรองในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย โดย นางสาวแพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
บั้นปลายชีวิตของคนในเมืองการค้า โดย นางสาวสุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
ชุมชนชาติพันธุ์ “บรู” ร่วมสมัยบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว: วิถีชีวิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรม โดย นายเกียรติศักดิ์ บังเพลิง

อ่านบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้ ที่นี่

Download (PDF, Unknown)