ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (impunity) ในสังคมไทย

6-october-1976-and-the-culture-of-impunity-in-thailand

การใช้ความรุนแรงของผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนโดยไม่ต้องรับผิด (accountability) เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่กับสังคมและการเมืองไทยมายาวนาน ทั้งในกรณีที่เกิดขึ้นรายวันและในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, พฤษภาคม 2535, การสลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ตลอดจนการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างกว้างขวางนับแต่การรัฐประหาร 2557 จนกระทั่งปัจจุบัน เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (culture of impunity) ในสังคมไทยที่ส่งผลให้ประชาชนต้องประสบกับความรุนแรงและการละเมิดสิทธิในชีวิตโดยผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่รัฐมาอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดก่อตัวขึ้นจากปัจจัยหลายประการ นับตั้งแต่ในส่วนของเครือข่ายกลุ่มอำนาจภายใต้ระบบอุปถัมภ์ทั้งในระดับปัจเจกและสถาบัน ระบบกฎหมาย อุดมการณ์และความเชื่อทางการเมือง ความแตกต่างทางชนชั้น ตลอดจนทัศนคติต่อหลักการสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และประชาธิปไตย หลอมรวมกันเป็นสาเหตุ เงื่อนไข ปัจจัย ข้ออ้าง และความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิในชีวิตของประชาชนโดยไม่ต้องรับผิด เป็นปัญหาทางการเมืองและวัฒนธรรมที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเห็นว่าการที่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเป็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงต่อนักศึกษาและประชาชนโดยไม่ต้องรับผิดครั้งสำคัญในสังคมไทยจะครบรอบ 40 ปีในปีนี้ เป็นโอกาสอันดีที่สังคมไทยจะได้วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง และวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดงาน 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในสังคมไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวให้กับสังคมรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขต่อไป

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการจัดงาน 40 ปี 6 ตุลาคม 2519

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519

ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (impunity) ในสังคมไทย

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 – 15.30 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.30 – 9.40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวเปิดงาน

9.40 – 9.45 น.
ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 กล่าวความเป็นมาในการจัดงาน

9.45 – 12.00 น. การเสวนาช่วงเช้า

 • ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์:
  ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย

  ศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การลดทอนความเป็นมนุษย์ พื้นที่ทางศีลธรรม และความรุนแรง:
  จาก “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ถึง “กำจัดเสี้ยนหนามแผ่นดิน”

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การละเมิดแบบเดิมแต่การปิดกั้นแบบใหม่:
  รัฐและสิทธิมนุษยชนหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลาคม

  ดร.ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์น
  Department of Political and Social Changes,
  the National University of Australia

ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00-15.30 น. การเสวนาช่วงบ่าย

 • เมื่อความจริงคือจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรม:
  กรณีศึกษาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริบทความขัดแย้งชายแดนใต้

  รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
  นักศึกษาปริญญาเอก The National University of Australia
 • ใบอนุญาตให้ลอยนวลพ้นผิด:
  องค์กรอิสระกับการสลายการชุมนุมปี 2553

  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บททดลองเสนอว่าด้วยนิติรัฐแบบไทยๆ กับอภิสิทธิ์ปลอดความผิด (impunity)
  และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนอย่างผิดเพี้ยนในสังคมไทย

  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
  ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน

ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย