โครงการสัมมนาเสนอบทความและรับฟังความคิดเห็น “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)
ใบปิด: สรัช สินธุประมา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการสัมมนาเสนอบทความ
และรับฟังความคิดเห็น

ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย
(Social Life on the Move)

ส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย โดยทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

09.30 – 09.45 น.
ลงทะเบียน

09.45 – 10.30 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา และนำเสนอความเป็นมาและภาพรวมของโครงการ
“ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
    (หัวหน้าโครงการ)

10.30 – 12.00 น.

เคลื่อนย้าย | ไม่เคลื่อนย้าย

  • คนไทยในออสเตรเลีย: การย้ายถิ่นข้ามพรมแดน นโยบายการย้ายถิ่นและพื้นที่ของการเลื่อนชั้นทางสังคม
    อาจารย์ ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี
    วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จากหมู่บ้านสู่เมืองนอก: การเคลื่อนย้ายและไม่เคลื่อนย้ายของแรงงานไทย
    อาจารย์ ดร.วาสนา ละอองปลิว
    วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การเดินทางกับการประกอบสร้างตัวตนใหม่ของลูกเรือประมง
    อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
    ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมให้ความเห็นโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 – 14.30 น.

ความซับซ้อนของการเคลื่อนย้าย

  • การเคลื่อนย้ายของคนจีนกับบทบาทรัฐจีนในศตวรรษที่ 21
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล
    ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พลวัตการข้ามแดนและระบอบควบคุมชายแดนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรัฐฉาน ประเทศพม่า
    คุณบุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
    นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ความรู้สึกนึกคิดเชิงเวลาและแรงเสียดทานในการเคลื่อนย้ายกลับพม่า
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมให้ความเห็นโดย

  • อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14.30 – 16.00 น.

พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน

  • ชีวิตไร้บ้าน ชีวิตเคลื่อนที่ในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การเคลื่อนย้ายเสมือนของแรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่นในไทย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เขื่อนเจ้าพระยา: ชีวิตทางสังคมของเทคโนโลยีที่เคลื่อนย้าย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี
    ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมให้ความเห็นโดย

  • คุณวิริยะ สว่างโชติ
    นักวิจัย/ผู้ประสานงาน Inter-Asia

16.00 – 16.30 น.
สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา