“รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเสวนา

“รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 – 20.00 น.
ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

07.00
ลงทะเบียน

07.00 – 08.00 น.
ถวายภัตตาหารเช้าและสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นางสาววนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ (มด)

08.00 – 09.00 น.
รำลึก วนิดา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน
ดำเนินรายการโดย คุณพนา ใจตรง และ คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์

9.00 – 10.00 น.
แสดงละคร / แสดงดนตรี โดย เอี้ยว ณ ปานนั้น

10.00 – 10.40 น.
บรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับสิทธิคนจน”
โดย รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.40 – 12.30 น.
เสวนา “ชีวิตและปากท้องคนจนในยุคปัจจุบัน”
วิทยากร ประกอบด้วย

 • ตัวแทนชาวนา
 • คุณพงษ์ศักดิ์ สายวรรณ ประชาชนสลัม จังหวัดอุบลราชธานี
 • คุณวรรณเกียรติ ชูสุวรรณ คนขับแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
 • คุณศรีไพร นนทรีย์ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วีระบูรณ์ วิสารทสกุล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.30 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.
แสดงดนตรี โดย วงภราดร / แสดงดนตรี โดย เอ้ นิติธร

14.00 – 15.45 น.
เสวนา “สถานการณ์ด้านสิทธิคนจนในยุคปัจจุบัน”
วิทยากร ประกอบด้วย

 • คุณวัชรี จันทร์ช่วง กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • คุณบุญยืน สุขใหม่ ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
 • คุณปิยะ เทศแย้ม สมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • คุณแผ้ว เขียวดำ เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง
 • คุณนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค

ดำเนินรายการโดย ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

15.45 – 16.25 น.
บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอนาคตคนจน”
โดย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16.25 – 16.45 น.
สรุปประเด็นบรรยายและเสวนา “รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.45 – 17.00 น.
อ่านแถลงการณ์สมัชชาคนจน โดย ตัวแทนสมัชชาคนจน

17.00 – 20.00 น.
การแสดงดนตรี และขับขานบทกวี

 • แสดงดนตรี โดย วงสามัญชน
 • ขับขานกวี โดย พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
 • ขับขานกวี โดย วิสิษฐ์ ปัดไธสง
 • แสดงดนตรี โดย วงคิงไฟ
 • ขับขานกวี โดย ธีร์ อันมัย และ ไผท ภูธา
 • แสดงดนตรี โดย วงสะเลเต

หมายเหตุ
– กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง
– นิทรรศการ ตลาดนัดคนจน ลานกิจกรรม เริ่มเวลา 08.00 – 20.00 น.