Jakkrit Sangkhamanee

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ฉบับ “พรมแดนของวิธีวิทยา | วิธีวิทยาที่พรมแดน” บรรณาธิการโดย จักรกริช สังขมณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย Actor-Network Theory (ANT)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 || เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Delta Ontologies: Infrastructural Transformations in Southeast Asia

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2557
วิทยากร Atsuro Morita || Casper Bruun Jensen
ร่วมอภิปรายโดย จักรกริช สังขมณี
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.30 น.