วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

JSA 33.2 front cover

ภาพปก: สรัช สินธุประมา
ที่มาภาพ: “Flooding on the Mekong River floodplain, Thailand and Laos


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

พรมแดนของวิธีวิทยา | วิธีวิทยาที่พรมแดน

บรรณาธิการแถลง [pdf]
จักรกริช สังขมณี


บทความ

“ตำแหน่งแห่งที่” ในฐานะเครื่องมือการเข้าถึงข้อมูล:
บทสะท้อนจากการทำงานภาคสนามในพื้นที่ชายแดนอีสาน-ลาว
[pdf]
สร้อยมาศ รุ่งมณี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การติดตามวัตถุของการศึกษา: 
นัยเชิงวิธีวิทยาในการศึกษาการค้าข้าวข้ามพรมแดนไทย-ลาว 
[pdf]
อรุษา ปัญญากดแก้ว
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การไหลเวียนและพื้นที่ชายแดน: 
มองมุมใหม่ค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดน ไทย-พม่า
[pdf]
จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชามานุษยวิทยา
สถาบันอัมสเตอร์ดัมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม

การวิจัยเชิงสตรีนิยมและมุมมองทางเพศภาวะ
ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า: บทบาทของผู้หญิงพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยง
ผ่านการให้ความหมายในงานหัตถกรรมผ้า
[pdf]
พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นชายขอบกับการรับรู้ชายแดน:
วิธีวิทยาว่าด้วยพรมแดนศาสนาและชาติพันธุ์
ของมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัย
[pdf]
สมัคร์ กอเซ็ม
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จริยธรรมระดับปฏิบัติการ:
ประสบการณ์วิจัยภาคสนามกับชุมชนข้ามแดน
บริเวณชายแดนไทยและรัฐฉาน ประเทศพม่า
[pdf]
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชามานุษยวิทยา
สถาบันอัมสเตอร์ดัมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม

‘จรยุทธ์วิธี’ ทางสองแพร่งจริยธรรมการวิจัย 
และ ความเป็นธรรม กับการเมืองเรื่องเขื่อนในลาว 
[pdf]
กนกวรรณ มะโนรมย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความพิเศษ
ปัจฉิมบท [pdf]
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คอลัมน์ประจำ

เก็บตกจากงานสัมมนา
เล่าคำ ถกความหมาย: สรุปความจากชุดโครงการเสวนา
“ความจำกัดคำ | คำจำกัดความ” [pdf]
พีรวัฒน์ คำพวง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558