อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ภาพวาด นือลายันมือลายู (ชาวประมงปัตตานี) โดย นายมาหามะรอซิ ตะลีศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการอิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว(Sensory Islam: sight, sound, and motion)วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.ณ ห้อง CITU 509 (วิทยาลัยนวัตกรรม)ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 3 (สำนักหอสมุดเดิม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ researchworkshopsseminars & talksmedia ประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อ วิถีชีวิต บทบาทและความสัมพันธ์ของมุสลิมในสังคมโลก ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับสาธารณะ และเป็นประเด็นที่สำคัญต่อการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งในหลายๆ พื้นที่ และผลสืบเนื่องจากการใช้อำนาจรัฐและการเมืองระหว่างประเทศ ได้ผลักดันให้เกิดความตื่นตัวของผู้คนและกลุ่มประชาคมท้องถิ่นที่จะบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารถึงความคาดหวังของตนเอง โดยมีสื่อทางด้านภาพ (visual media) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญ ผ่านช่องทางต่างๆ ของสื่อใหม่ (new media) โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ […]

1 2 3 4