“ศาสตร์” กับ “สหวิทยาการ”: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

info
ภาพถ่าย: สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก

ขอเชิญรับฟังปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 10.30-11.30 น.

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


พื้นที่ความรู้ในโลกวิชาการสมัยใหม่ ถูกแบ่งแยกและจัดสรรครอบครองด้วยความเป็นศาสตร์แขนงต่างๆ. “ศาสตร์” สร้างอำนาจนำและอธิปไตยเหนือพื้นที่ของตนเอง บนพื้นฐานความรู้สั่งสมและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวบางอย่าง ผ่านกระบวนการประกอบสร้างเชิงคุณค่า ที่ทำให้กรอบทฤษฎีและวิธีวิทยาแบบของตนเอง ดูประหนึ่งว่ามีความสูงส่งและชอบธรรมในการจะเข้าถึงความรู้ มากกว่ากรอบคิดและวิธีวิทยาของคู่แข่งขันอื่นๆ ที่พยายามแสวงหาส่วนแบ่งบนพื้นที่ความรู้เดียวกัน. วิชาการแบบ “ศาสตร์” ขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า ผ่านการปะทะสังสรรค์และประลองกำลังอย่างเข้มข้น ระหว่างความคิดต่างขั้ว รวมถึงการขยายฐาน “สาวก” ให้กับขั้วความคิดแบบของตนเอง. โจทย์ยากของ “สหวิทยาการ” จึงมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การผสานความรู้และประสบการณ์ต่างชุดเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพการแสวงหาความรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบัน หากยังเกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับการหาทางเอาชนะข้อจำกัดด้านโลกทัศน์วัฒนธรรม ที่สร้างพันธนาการเชิงคุณค่าระหว่างมนุษย์กับความเป็นศาสตร์ อันเป็นพันธนาการที่มนุษย์ใช้ความชาญฉลาดของตนเองประกอบสร้างขึ้นมาอย่างแยบยล.


ดูกำหนดการกิจกรรมวิชาการ-งานสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งหมดได้ ที่นี่