ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก: 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TUsocanth50-programme

กราฟิคใบปิด: ชุติมาศ เลิศศิรรังสรรค์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิชาการ-งานสังสรรค์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. พิธีเปิด

09.30-10.30 น.
ปาฐกถา
Anthropocene: Past, Present and Future
ยุคมนุษย์กลืนโลก: วันวาน วันนี้ วันข้างหน้า

Professor Katherine A. Bowie
Department of Anthropology, University of Wisconsin, Madison

10.30-11.30 น.
ปาฐกถา
ศาสตร์ VS สหวิทยาการ:
กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00-15.00 น.
เสวนาโต๊ะกลม
ศาสตร์-อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

17.30-22.00 น.

Soc-Ant Spirit: Days of Future Past
กึ่งศตวรรษสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานสัมพันธ์ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ สมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: สำหรับผู้มีบัตรเข้าร่วมงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม เฟซบุค TU-Socant50


วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

07.00 – 09.00 น. พิธีการทางศาสนาแบบพหุวัฒนธรรม

10.00 – 11.30 น.
เสวนา ไม่ใช่เรื่อง ‘หมูหมากาไก่’

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามานุษยวิทยา
ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

11.30 – 12.15 น.
ปาฐกถา แม่หญิงไม่ขายตัว
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.
สนามเด็กเล่น 50/2
สนามเพ(ล)าะ:
ผลงานการศึกษารายบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ || ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.40 น.
เสวนา วิชาการกับสาธารณะ

คุณดวงรักษ์ เลิศมั่งมี
ผู้จัดการกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547

คุณประดิษฐ์ ประสาททอง
คณะละครอนัตตา
ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง คนแรกของประเทศไทย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2526

คุณวันดี สันติวุฒิเมธี
บรรณาธิการนิตยสารสาละวินโพสต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2544

คุณอธิคม คุณาวุฒิ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Way
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2538

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์จุฬารัต ผดุงชีวิต


ลานอเนกประสงค์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

17.00-21.00 น.

เฉลิมฉลอง 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ติดตามข่าวสารกิจกรรมเนื่องในโอกาส 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ที่นี่