เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TUsocanth50-roundtables

กราฟิคใบปิด: ชุติมาศ เลิศศิรรังสรรค์

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13.00-15.00 น.
เสวนาโต๊ะกลม
ศาสตร์-อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึง พ.ศ.2536

อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

10.00 – 11.30 น.
เสวนา
ไม่ใช่เรื่อง ‘หมูหมากาไก่’

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามานุษยวิทยา
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2524-2549

ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

13.00-14.30 น.
สนามเด็กเล่น 50/2
สนามเพ(ล)าะ:
ผลงานการศึกษารายบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ || ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.40 น.
เสวนา วิชาการกับสาธารณะ

คุณดวงรักษ์ เลิศมั่งมี
ผู้จัดการกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547

คุณประดิษฐ์ ประสาททอง
คณะละครอนัตตา
ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง คนแรกของประเทศไทย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2526

คุณวันดี สันติวุฒิเมธี
บรรณาธิการนิตยสารสาละวินโพสต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2544

คุณอธิคม คุณาวุฒิ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Way
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2538

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์จุฬารัต ผดุงชีวิต


ดูกำหนดการกิจกรรมวิชาการ-งานสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งหมดได้ ที่นี่