วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

JSA 33-1 front cover

ภาพปก: กฤษตฤณ วีระฉันทชาติ


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ชีวิตและการต่อรองของคนบนฐานทรัพยากร

บรรณาธิการแถลง [pdf]
อนุสรณ์ อุณโณ


บทความ

ปฏิบัติการต่อรองของชาวนาไทย
ภายใต้ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพื่อป้อนตลาดโลก
[pdf]
เนตรดาว เถาถวิล
สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา
กับชีวิตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
[pdf]
ชลิตา บัณฑุวงศ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขีดจ‡ำกัดของ สทก. ต่อการด‡ำรงชีพ
และการปรับตัวของเกษตรกรในเขตป่า
[pdf]
สุรินทร์ อ้นพรม
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางโฉนดชุมชน
กับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้
[pdf]
วิทยา อาภรณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภูมิทัศน์ของการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนา
ภายใต้ระบอบเมล็ดพันธุ์กับภาพสร้างชาวนา
ผู้จัดการเมล็ดพันธุ์ในฐานะทรัพยากรส่วนรวม
[pdf]
ศักรินทร์ ณ น่าน
นักศึกษาปริญญาเอก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คอลัมน์ประจำ

เก็บตกจากงานสัมมนา (1) [pdf]
“ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย”
โดย Peter Vandergeest
แปลและสรุปความโดย
อัจฉรา รักยุติธรรม
ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บันทึกโดย นิรมล ยุวนบุณย์

เก็บตกจากงานสัมมนา (2) [pdf]
การบรรยาย
“นาและข้าวในสำนึกชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
โดย ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
“วิถีข้าว วิถีชีวิตในการบูรณาการทางสังคมไท”
โดย ผศ.ดร. พิเชฐ สายพันธ์
เรียบเรียงโดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลียบเลาะห้องเรียน
โรฮิงยา ชีวิตภายใต้อำนาจ
จากชายแดนด้านตะวันตกของพม่าถึงไทย [pdf]
ศิววงศ์ สุขทวี
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริทัศน์หนังสือ
Vita: Life in a Zone of Social Abandonment[pdf]
บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์