บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2555

ในปีการศึกษา 2555 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 10 คน มีผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 4 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 6 หัวข้อ ได้แก่

สาขาวิชาสังคมวิทยา

โทษจำคุกกับรูปแบบและผลกระทบต่อครอบครัวผู้ต้องขัง โดย นายปราโมทย์ พันธ์สะอาด
วัฒนธรรมย่อยของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง โดย นางสาวปวีณ์กร สุรบรรณ์
ผู้หญิงลาวที่ทำงานร้านคาราโอเกะในประเทศไทย: การย้ายถิ่นและการใช้ชีวิตข้ามพรมแดน โดย นางสาววรรณพร ปันทะเลิศ
“แม่วัยรุ่น”: ประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะ และเพศวิถี โดย นางสาววาทินีย์ วิชัยยา

สาขาวิชามานุษยวิทยา

สวยด้วยมีด กรีดด้วยหมอ: ผู้หญิง ความงาม และการทำศัลยกรรมในสังคมไทย โดย นางสาวจิราพร ธิโสภา
วัฒนธรรมพระเครื่องเมืองเพชร โดย นายชนัญญ์ เมฆหมอก
“Yogya Tetap Istimewa”: ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการ์ต้าและสุลต่าน ในประเทศอินโดนีเซีย โดย นายทรรศนะ นวลสมศรี
สวยอย่างไรให้เหมาะสม: ความคิดและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นางสาวธัญญธร สายปัญญา
ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและการสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา โดย นางสาวนฤมล กล้าทกุวัน
พิธีกรรมความเชื่อมลายูท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาบ้านกงกาเยาะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ

อ่านบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้ที่นี่

Download (PDF, Unknown)