เสวนาวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ผ่านเวทีเสวนาวิชาการ ร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ในประเด็นและกรณีศึกษาทีอยู่ในความสนใจของแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา || สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เวทีทางวิชาการที่เน้นให้อาจารย์ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและนักวิชาการรับเชิญ ได้นำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดของตนเอง จึงเป็นเสมือนเวทีแสดงสถานภาพของความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะฯ และของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การเสวนาทางวิชาการนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อถกเถียงและข้อมูลจากสนาม หลายต่อหลายครั้งที่แม้ว่าโจทย์วิจัยหรือพื้นที่ศึกษาของผู้เสนอผลงานจะแตกต่างจากความสนใจของผู้เข้าร่วมเสวนา แต่การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการก็มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการทางวิชาการขัดเกลาหรือลับเหลาให้ประเด็นข้อถกเถียงที่ตนครุ่นคิดอยู่แหลมคมขึ้นได

จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ (แตะ) ต้องไม่ได้

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นาฏกรรมสังหาร: ประวัติศาสตร์บาดแผลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอเชิญชมภาพยนตร์ The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012) และร่วมเสวนาวิชาการ “นาฏกรรมสังหาร: ประวัติศาสตร์บาดแผลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ลิโด 1 สยามสแควร์

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4/2556

ประเด็น “เดรัจฉานศึกษา: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์” วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2556

โดย อาจารย์บุญเลิศ วิเศษปรีชา วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

สัมมนารายงานความก้าวหน้างานวิจัย: คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30-12.00 น.

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556 โดย Professor Katherine A. Bowie (Anthropology, UW Madison) วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ชีวประวัติของทุ่งรังสิต: จากเนื้อสมัน นาข้าว สาวโรงงาน ถึงนักศึกษา และ เหี้ย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ ณ โถงกลาง หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 และเสวนาวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1