เสวนาวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ผ่านเวทีเสวนาวิชาการ ร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ในประเด็นและกรณีศึกษาทีอยู่ในความสนใจของแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา || สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เวทีทางวิชาการที่เน้นให้อาจารย์ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและนักวิชาการรับเชิญ ได้นำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดของตนเอง จึงเป็นเสมือนเวทีแสดงสถานภาพของความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะฯ และของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การเสวนาทางวิชาการนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อถกเถียงและข้อมูลจากสนาม หลายต่อหลายครั้งที่แม้ว่าโจทย์วิจัยหรือพื้นที่ศึกษาของผู้เสนอผลงานจะแตกต่างจากความสนใจของผู้เข้าร่วมเสวนา แต่การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการก็มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการทางวิชาการขัดเกลาหรือลับเหลาให้ประเด็นข้อถกเถียงที่ตนครุ่นคิดอยู่แหลมคมขึ้นได

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?

บันทึกจากงานสัมมนาวิชาการ “สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้” วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึก video จากงานเสวนาของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดี “เขาชื่ออัสฮารี” และร่วมเสวนาเพื่อส่งเสริมความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและชีวิตชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ: “ฉาน” ร่วมสมัย ในบริบทธำรงชาติพันธุ์

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 48 ปี โดย ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-12.00 น.

อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

สรุปความการบรรยายพิเศษ Natural Hazards in Anthropological Perspective

สรุปความการบรรยายพิเศษ Natural Hazards in Anthropological Perspective โดย Professor Leslie E. Sponsel วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา ครั้งที่ 6: ทำไมสิงคโปร์จึงไม่ต้องการวิชามานุษยวิทยา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา กิติอาษา
(National University of Singapore)
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30-17.30 น.

abstract เพื่อนบ้านศีกษา: วิธีวิทยาศึกษาอาเซียน

บทคัดย่อของบทความ “เพื่อนบ้านศีกษา: วิธีวิทยาศึกษาอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร นำเสนอในงานสัมมนา “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน?: ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย” 30 เมษายน 2555