เสวนาวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ผ่านเวทีเสวนาวิชาการ ร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ในประเด็นและกรณีศึกษาทีอยู่ในความสนใจของแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา || สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เวทีทางวิชาการที่เน้นให้อาจารย์ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและนักวิชาการรับเชิญ ได้นำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดของตนเอง จึงเป็นเสมือนเวทีแสดงสถานภาพของความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะฯ และของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การเสวนาทางวิชาการนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อถกเถียงและข้อมูลจากสนาม หลายต่อหลายครั้งที่แม้ว่าโจทย์วิจัยหรือพื้นที่ศึกษาของผู้เสนอผลงานจะแตกต่างจากความสนใจของผู้เข้าร่วมเสวนา แต่การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการก็มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการทางวิชาการขัดเกลาหรือลับเหลาให้ประเด็นข้อถกเถียงที่ตนครุ่นคิดอยู่แหลมคมขึ้นได

สัมมนารายงานความก้าวหน้างานวิจัย: คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30-12.00 น.

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556 โดย Professor Katherine A. Bowie (Anthropology, UW Madison) วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ชีวประวัติของทุ่งรังสิต: จากเนื้อสมัน นาข้าว สาวโรงงาน ถึงนักศึกษา และ เหี้ย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ ณ โถงกลาง หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 และเสวนาวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?

บันทึกจากงานสัมมนาวิชาการ “สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้” วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึก video จากงานเสวนาของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดี “เขาชื่ออัสฮารี” และร่วมเสวนาเพื่อส่งเสริมความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและชีวิตชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.