TU-cseas

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สังวาลย์มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

วิทยากร ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

Beyond the Continental Straitjacket: Flows and Spaces in Asian Studies

ปาฐกถาสาธารณะโดย Professor Willem van Schendel วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

พลเมืองที่รัฐปรารถนา: ข้อพินิจการสร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

โดยอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

Slow Anthropology: Negotiating Difference in Southeast Asia

โดย Hjorleifur Jonsson (Arizona State University วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการ เข้านอกออกใน อุษาคเนย์ ครั้งที่ 1

Inside Out ฉบับปฐมฤกษ์

จดหมายข่าวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?

บันทึกจากงานสัมมนาวิชาการ “สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้” วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์