TUsocanth50

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับParagraph Publishing (2559) บทนำ ศาสตร์-อศาสตร์ เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน จันทนี เจริญศรี ปาฐกถา “ศาสตร์” กับ “สหวิทยาการ”: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่ เสมอชัย พูลสุวรรณ ข้ามศาสตร์ ประวัติศาสตร์กับความหมาย เมื่อความตายกลายเป็นตาราง ศุภวิทย์ ถาวรบุตร นายเถื่อน กับ นายคำ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศาสตร์-อศาสตร์ ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ความไม่(เคย)เป็นสมัยใหม่ของศาสตร์-อศาสตร์ อวัตถุวิสัย อมนุษยนิยม และเครือข่าย-ผู้กระทำ ของ บรูโน ลาตูร์ จักรกริช สังขมณี ปก: สกลชนก เผื่อนพงษ์ บางส่วนจากบทบรรณาธิการ: ศาสตร์-อศาสตร์ เข้ามาข้างนอก […]

“ศาสตร์” กับ “สหวิทยาการ”: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

ปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก: สู่ปีที่ 51 ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวาระ 50 ปีนี้ คณะฯ เห็นว่า แทนที่เราจะรำลึกย้อนหลัง สู้เราลองคิดกันไปข้างหน้าไม่ดีกว่าหรือ เราจะลองคิดไปข้างหน้าดูว่า ในอีก 50 ปีข้างหน้า ทิศทางของคณะฯ น่าจะไปทางไหน แต่กระนั้นก็ตาม เราก็ต้องคิดไปข้างหน้าบนต้นทุนทางความรู้และต้นทุนทางเครือข่ายสังคมที่เรามีอยู่

กองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมรับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์คณะฯ และตราสัญลักษณ์งาน 50 ปีฯ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)

ตราสัญลักษณ์งาน 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2508-2558 คือปีของการก่อกำเนิดในยุคเริ่มแรกที่จัดตั้งเป็นแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนมาถึงปีของงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สถาบันทางวิชาการแห่งหนึ่งมีอายุครบกึ่งศตวรรษ