กองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TUSA 50th logo TH

TUsocanth50 mug

TUsocanth 50 flash drive

TUsocanth 50 shirts

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีอายุครบ 50 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งเป็นแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในปี พ.ศ.2508 ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและและสถาปนาขึ้นเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ.2527

ตลอดช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ยังคงดำเนินการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์นับตั้งแต่แรกตั้งที่มุ่งให้ผู้สำเร็จวิชาการสาขานี้ “มีความรู้ความสามารถทางการสำรวจและวิจัยสังคม ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถทำหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสังคม” โดยมีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่การเปิดหลักสูตรใหม่ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม เปิดหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยในระดับสูงยิ่งขึ้นไป

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยังคงมุ่งมั่นให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ริเริ่มจัดงานสัมนาวิชาการและศึกษาวิจัยในประเด็นที่แหลมคมเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมโดยสม่ำเสมอ รวมถึงการให้บริการวิชาการผ่าน พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทีริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529

ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านวันเวลาสำคัญของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่โลกภายนอก จึงจัดทำโครงการจัดตั้ง “กองทุนกึ่งศตวรรษคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้คณะฯ คณาจารย์ และนักคึกษาสามารถจัดกิจกรรมและดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา การวิจัย รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมุ่งหวังว่า “กองทุนกึ่งศตวรรษคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จะช่วยให้ “ผู้สำเร็จวิชาการสาขานี้” สามารถพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ออกไปใช้ความรู้ที่มาจาก ความเข้าใจ มนุษย์และสังคมในหลากหลายมิติ” มี ความเคารพ ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และสามารถ เปลี่ยนแปลง สังคมให้มีความเสมอภาค ตามปรัชญาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ดำเนินมาในทิศทางนี้ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

จุดมุ่งหมายของกองทุน “กึ่งศตวรรษคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

  1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้และวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. สนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของนักศึกษา
  3. สนับสนุนกิจการด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  4. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเดินทางเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ

ร่วมบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

ผู้สนใจบริจาคเพื่อร่วมจัดตั้งกองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถมีส่วนร่วมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ร่วมกิจกรรมประมูลภาพเขียนของ ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี

ในกิจกรรม Soc-Ant Spirit: Days of Future Past
กึ่งศตวรรษสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานสัมพันธ์ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ สมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30-22.30 น.
ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดูรายละเอียดการซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่เฟซบุค TU-Socant50

2. ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินได้ที่ แบบแจ้งความจำนงร่วมบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนกึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผู้ร่วมบริจาคจะได้รับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์คณะฯ และตราสัญลักษณ์งาน 50 ปี คณะฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)

  • ผู้ร่วมบริจาค 500 บาทขึ้นไป รับแก้วตราสัญลักษณ์ฯ 1 ใบ
  • ผู้ร่วมบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป เลือกรับ flash drive (8GB) ตราสัญลักษณ์ฯ 1 ชิ้น หรือเสื้อโปโล* 1 ตัว พร้อมถุงผ้าตราสัญลักษณ์ฯ

* ขนาดเสื้อโปโล: ผู้หญิง L-36″ || XL-38″ ผู้ชาย L-42″ || XL-44″
เนื่องจากผลิตเป็นจำนวนจำกัด อาจมีขนาดเสื้อไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริจาคทุกคน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณมนธิรา โทร. 0 2696 5869
คุณเกษมศรี โทร. 0 2696 5814
คุณศิริภัทร โทร. 0 2613 2804


ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ที่นี่