ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย (Social Life on the Move)จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้เข้าถึงโดยเสรี (open access)
โดยงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2561


ISBN 978-616-8139-80-6
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: รพีพรรณ เจริญวงศ์ 

บรรณาธิการต้นฉบับ: ศรัณย์ วงศ์ขจิตร 

พิสูจน์อักษร: นลินี ฐิตะวรรณ
รูปเล่ม: เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย
แบบปก: สกลชนก เผื่อนพงษ์ 

พิมพ์ที่: บริษัทภาพพิมพ์ จํากัด


Creative Commons License
ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย (Social Life on the Move)
by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License
.
ประเสริฐ แรงกล้า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บรรณาธิการ


บทความ

บทนํา: ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย [pdf]
ประเสริฐ แรงกล้า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเมืองของการ(ไม่)เคลื่อนย้ายของแรงงานหนุ่มสาวไทย [pdf]
วาสนา ละอองปลิว
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้สึกนึกคิดเชิงเวลา
และแรงเสียดทานในการเคลื่อนย้ายกลับพม่า
[pdf]
ประเสริฐ แรงกล้า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเคลื่อนย้ายของคนจีนกับบทบาทรัฐจีนในศตวรรษท่ี 21 [pdf]
อรัญญา ศิริผล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พลวัตการเคลื่อนย้ายและระบอบควบคุมชายแดนไทย-พม่า
บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[pdf]
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การเลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ทางสังคมของคนไทยในออสเตรเลีย [pdf]
สร้อยมาศ รุ่งมณี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายของลูกเรือประมง [pdf]
มาลี สิทธิเกรียงไกร
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงในไทย:
การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนท่ี และการเคลื่อนย้ายเสมือน
[pdf]
จันทนี เจริญศรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่วงทํานองชีวิตเคลื่อนที่ของคนไร้บ้านในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ [pdf]
บุญเลิศ วิเศษปรีชา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชีวิตทางสังคมของเทคโนโลยีที่เคลื่อนย้าย:
เขื่อนเจ้าพระยาในฐานะวัตถุเชิงขอบเขต
[pdf]
จักรกริช สังขมณี
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


สำหรับผู้ประสงค์ใช้งานหนังสือเพื่อการศึกษาวิจัย การค้นคว้าส่วนบุคคล หรือการเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาต CC-BY-NC-ND 4.0 international license สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือได้สองช่องทาง ดังนี้

รับด้วยตนเอง
– โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
– งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ทางไปรษณีย์
แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือได้ท่านละ 1 เล่ม โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [ลิงก์]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2613 2803 (ท่าพระจันทร์) หรือ 0 2696 5841 (รังสิต)