วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

JSA 33.2 front cover

ภาพปก: สุปรียา หวังพัชรพล
Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

คน กับ งาน

บรรณาธิการแถลง [pdf]
นลินิ ตันธุวนิตย์


บทความ

การทำงานและการให้คุณค่าต่อการทำงาน
ของแรงงานหญิงนวนครภายใต้การกำกับวินัยทางเวลา
[pdf]
นฤมล กล้าทุกวัน
หลักสูตรอาเซียนศึกษา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร:
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
[pdf]
นฤมล นิราทร
กลุ่มชำนาญการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้ามาของยางพารา และ การตัดสินใจกลับบ้าน:
กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาลุ่มน้ำห้วยคอง
[pdf]
ทรงชัย ทองปาน
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คนชนบทอีสานกับการทำมาหากิน:
ความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
[pdf]
นภาพร อติวานิชพงศ์
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เราทุกคนคือศิลปิน”: อวัตถุศึกษาว่าด้วยแรงงาน [pdf]
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คอลัมน์ประจำ

เลียบเลาะห้องเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล: งานดูแลรักษาที่ถูกมองให้ไม่เห็น [pdf]
หัทยา รัตนานนท์
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริทัศน์หนังสือ
ขบวนการในความเคลื่อนไหว: อีกโลกหนึ่งจะเป็นจริงได้หรือไม่?
(A Movement of Movements:
Is Another World Really Possible?)
[pdf]
วชิรวิทย์ คงคาลัย
นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เก็บตกจากงานสัมมนา
เสวนาวิชาการ “ความเป็นธรรมในสังคมไทย”[pdf]
ธีระ สินเดชารักษ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธีระพงษ์ วงษ์นา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2556