วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

JSA 32.1 front cover

ภาพปก: พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ | มังกร สรพล | ดาริน ปอทเจส
Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

อดีต สำคัญไฉน?

บรรณาธิการแถลง [pdf]
อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล


บทความ

ใครเป็น “เจ้าของ” มรดกวัฒนธรรมสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่ขุนยวม แม่ฮ่องสอน?
[pdf]
รัศมี ชูทรงเดช
ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑ์สงคราม บาดแผล และการเยียวยา:
สองเรื่องเล่าที่แตกต่างว่าด้วยทหารญี่ปุนในประเทศไทย
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
[pdf]
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
โครงการโรงเรียนสนาม
Intangible Cultural Heritage and Museums Field School
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

“แส็กเกิ่ม–สว่ายมู้ด”:
ประวัติศาสตร์การรับรู้มหายุทธสยามพ่ายในมุมมองของเวียดนาม
[pdf]
มรกตวงศ์ ภูมิพลับ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูจูหลิงกับหญิงมลายูมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทย:
วาทกรรมและเรื่องเล่า
[pdf]
สิริไพลิน สิงห์อินทร์์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนความรู้ สร้างความทรงจำ:
การดำรงอยู่ของปลาบึกที่เชียงของ
[pdf]
พิพัฒน์ ธนากิจ
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คอลัมน์ประจำ

เรื่องเล่าจากสนาม 1
เงา: ประวัติศาสตร์และความทรงจำของคนเล็กๆ ที่ถูกลืม [pdf]
ศุภร ชูทรงเดช

เรื่องเล่าจากสนาม 2
เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเก่า เรื่องเล่าของชาวลุ่มน’้ำ (นครชัยศรี) [pdf]
นวลพรรณ บุญธรรม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)

เลียบเลาะห้องเรียน
ตึกแถวเลขที่ 42:
ร้านแม่ตุ๊ ข้าวขาหมู-ก๋วยจั๊บน’้ำข้น ชุมชนท่าช้างวังหลวง [pdf]
มนสิชา รุ่งชวาลนนท์
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เก็บตกจากงานสัมมนา
ไมเคิล บูราวอย (Michael Burawoy)
กับ สังคมวิทยา-ความรู้เพื่อสาธารณะ [pdf]
ชลนภา อนุกูล
ยุกติ มุกดาวิจิตร