เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558

2015 PG admission

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558


1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน)

ให้เลือกอ่านบทความ 1 เรื่อง ที่กำหนด เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบ 1 ข้อ (มี 2 ข้อย่อย) ได้แก่

 • Charles F.Keyes. 2553. “From Peasant to Cosmopolitan Villagers: Refiguring the ‘Rural’ in Northeastern Thailand”. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากชาวนาสู่คนงานโลก: ชีวิตทันสมัยของชาวชนบทอีสาน” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • 2. วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย (100 คะแนน)

  ให้อ่านรายงานการวิจัย 1 เรื่อง และบทวิจารณ์/ โต้เถียง อีก 4 ชิ้นที่กำหนดให้ เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบ 1 ข้อ (มี 2 ข้อย่อย)

 • อภิชาต สถิตนิรามัย ยุกติ มุกดาวิจิตร นิติ ภวัครพันธุ์. 2556.ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. เชียงใหม่: แผนงานสร้างสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI).148.

 • เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. 2558.“ชนบท (เพิ่ง) เปลี่ยนไป?: ว่าด้วยปัญหา “ชนบทศึกษาไทย” หลังปี 2540”. บทความสำหรับเสนอความก้าวหน้างานวิจัยปัญหาความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ของสังคมชนบทไทย: การต่อสู้เพื่อนิยามระบบการผลิตของสังคมไทยจากมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภายใต้โครงการวิจัยชุด พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความคิดว่าด้วยความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จักรกริช สังขมณี. 2558. ตำแหน่งแห่งที่ของชนบท กับตำแหน่งแห่งที่ของงานวิชาการ (เผยเเพร่เมื่อ 21 ม.ค.2558).

 • ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2558. คนละชนบทเดียวกัน: อ่านร่างงานวิจัยของ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (เผยแพร่เมื่อ 26 ม.ค.58)

 • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. 2558. ถก “ชนบท”: ประวัติศาสตร์ความคิดและวิธีวิทยาที่พึงพิจารณา(เผยแพร่เมื่อ 29 ม.ค.58)

 • หมายเหตุ

   1) เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2)ติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2809 (คุณวิชัย)