ccscs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ความเป็นธรรมในสังคมไทย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

รายงานสรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษ ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

วิทยากร Associate Professor Peter Vandergeest แปลและสรุปความเป็นภาษาไทย โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม บันทึกเรียบเรียงโดย นิรมล ยุวนบุณย์

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม: การเสนอรายงานชุดโครงการวิจัย ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 (ห้อง 103) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายงานสรุปเนื้อหาการเสวนา จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

บันทึกจาการเสวนา จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย (CCSCS) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Peter Vandergeest (York University, Canada) วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ (แตะ) ต้องไม่ได้

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผลการตัดสินรางวัลการประกวดข้อเขียน “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศผลการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล จากประกวดข้อเขียน หัวข้อ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” และจะทำการมอบรางวัลที่งานสัมมนาวิชาการ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

สัมมนาวิชาการ คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 56 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556