ccscs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ฉบับ “พรมแดนของวิธีวิทยา | วิธีวิทยาที่พรมแดน” บรรณาธิการโดย จักรกริช สังขมณี

35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ความ(ไม่)แปลกแยก: 
บทสนทนาว่าด้วยความ(ไม่)เป็นอื่นในปฏิบัติการทางศิลปะและชาติพันธุ์วรรณา

เสวนาปิดท้ายนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Human AlieNation
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องราว-เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาว บนเส้นทางสู่ปี 2020

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

The Plain of Jars of Laos: Colonial Archaeology or the birth of French Prehistoric Research?

A public talk by Lia Genovese
Wednesday, 21 October, 2015, 13.30-16.30 hrs.
PhD Programme Meeting Room, Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University, Tha Prachan

เสวนาวิชาการ “รัฐธรรมนูญของปวงชนจากหลากหลายมิติ”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

งานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องไอยรา ชั้น 2 ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2

เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์