ccscs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

ฉบับ “ชีวิตและการต่อรองของคนบนฐานทรัพยากร” บรรณาธิการโดย อนุสรณ์ อุณโณ

สังวาลย์มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

วิทยากร ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Beyond the Continental Straitjacket: Flows and Spaces in Asian Studies

ปาฐกถาสาธารณะโดย Professor Willem van Schendel วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

พลเมืองที่รัฐปรารถนา: ข้อพินิจการสร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

โดยอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09:00-17:00 น.

มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ “มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด” วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

Slow Anthropology: Negotiating Difference in Southeast Asia

โดย Hjorleifur Jonsson (Arizona State University วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการ เข้านอกออกใน อุษาคเนย์ ครั้งที่ 1

บอลไทย-บอลโลก: กีฬา สินค้า วัฒนธรรมประชานิยม

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 57