การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์

  2014 student essay poster
  ภาพวาด: ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมประกวดข้อเขียนทางวิชาการ ประจำปี 2557

  ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์

  “ชาติพันธุ์” เป็นคำนิยามกลุ่มคนที่มีลักษณะความเป็นกลุ่มเฉพาะในทางสังคมและวัฒนธรรม มีความหมายกว้างและครอบคลุมกว่าคำว่า เชื้อชาติ (race) ซึ่งมีนัยของการจำแนกคนจากลักษณะทางชีวภาพและการเปรียบเทียบความสูงส่งกว่าหรือต่ำต้อยกว่าอันเป็นปัญหาพื้นฐานของการมองคนไม่เท่ากัน ทั้งที่คนมีความหลากหลายจากปัจจัยที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา วิถีชีวิต และความเชื่อต่างๆ ในถิ่นฐานและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งประกอบเป็นอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของคนกลุ่มหนึ่งๆ ที่มากเกินกว่าการกำหนดด้วยเชื้อชาติหรือสัญชาติหนึ่งใดอย่างหยุดนิ่ง

  การตระหนักถึงตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุชาติพันธุ์ การให้ความสำคัญกับการมองเห็นและรับรู้ความแตกต่างของผู้คน เป็นช่องทางแรกของการทบทวนอคติจากความคุ้นชินในวัฒนธรรมของตน และก้าวไปสู่การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายที่พบเห็นได้ในทุกสังคม

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย มีพันธกิจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนทั้งในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในหลายลักษณะ จึงเห็นความสำคัญขอการสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดและมุมมองของตนผ่านประสบการณ์จากการศึกษา การลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงการรับรู้ต่อเรื่องราวในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในประเด็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เพื่อเปิดพื้นที่ความเข้าใจจากการมองเห็นเรื่องราวของผู้คน และนำเสนอสู่สาธารณะผ่านงานเขียน


  เปิดรับผลงาน 3 กลุ่ม ดังนี้
  กลุ่มที่ 1 ประเภทความเรียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งความเรียงขนาดเนื้อหา 1-3 หน้า
  คุณสมบัติ – เป็นนักเรียนชั้นมัธยม 4-6 ในพื้นที่ดำเนินงานวิชาการของคณะ ได้แก่
  1) โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  2) โรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส
  3) โรงเรียนเขต อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

  กลุ่มที่ 2 ประเภทความเรียงระดับปริญญาตรี ส่งความเรียงวิชาการขนาดเนื้อหา 5-10 หน้า
  คุณสมบัติ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

  กลุ่มที่ 3 ประเภทบทความระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิชาการขนาดเนื้อหา 15-20 หน้า
  คุณสมบัติ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

  รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดและรางวัลผลงาน [อ่าน]


  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2557

  ทางอีเมล์ ccscs.tu [at] gmail.com

  หรือทางไปรษณีย์:

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ชั้น 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200

  ประกาศผลการตัดสินรางวัล 8 กันยายน 2557


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: รพีพรรณ เจริญวงศ์ โทร. 0 2613 2803, 09 3583 8720