การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี

หนังสั้นแนะนำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. คลิกที่นี่

 • หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

  • ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [pdf]
  • เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
   วันที่ 10 มิ.ย. 61 [ คลิกที่นี่]
  • เกณฑ์การใช้ผลคะแนนยื่น สำหรับวิชาด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  • http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_2_pr/61_acc_eg_score.pdf
   http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_2_pr/61_acc_eg_exe_date.pdf

  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 [คลิกที่นี่]
  • แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์ [คลิกที่นี่]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

   [คลิกที่นี่]

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันเพิ่มเติม

   [คลิกที่นี่]

  ระดับบัณฑิตศึกษา

  ข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]

  ปริญญาโท

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

  • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน]
   27 เม.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]
   18 พ.ค.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]

  ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

  • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน]
   27 เม.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]
   18 พ.ค.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561
   [อ่าน]