KM_2558

ปีงบประมาณ 2558

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต


ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์ของคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่นักศึกษา
การจัดการความรู้ : โครงการ Role Play and Replay as Methodology for Social Science and Social Study
บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์

วิทยากร โดย : Professor Gary Fry
การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารประกอบ คลิกที่นี่
Video สาธิต Replay Theatre คลิกที่นี่

พันธกิจด้านการวิจัย


ประเด็นความรู้ : เทคนิคการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย

ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์ได้รับทุนทำวิจัย และได้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยเพิ่มมากขึ้น
การจัดการความรู้ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 โครงการ คือ

1. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารและการคำนวณค่า Impact factor

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารและการคำนวณค่า Impact factor และเพื่อส่งเสริมการสังเคราะห์องค์ความรู้ประเด็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในหมู่คณาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ
บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

วิทยากร โดย : คุณจุฑาทิพย์ โอสถานนท์ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารประกอบ คลิกที่นี่

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank (SJR) สาขา Anthropology
รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank (SJR) สาขา Archeology
รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank (SJR) สาขา Sociology and Political Science
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาสังคมศาสตร์
รายชื่อวารสารกลุ่ม1_58 สาขาเฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อวารสารกลุ่ม2_58 สาขาเฉพาะทางอื่นๆ

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank (SJR) สาขาเฉพาะทางอื่นๆ คลิกที่นี่


2. การขอตำแหน่งทางวิชาการเมื่อธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์ในคณะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคคลของคณะฯ
กำหนดการ : วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

วิทยากร โดย : รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา อาจารย์ประจำคณะฯ
การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารประกอบ คลิกที่นี่


3. การฝึกปฏิบัติการวิจัยด้วยสถิติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือทางสถิติเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลของคณะที่สนใจ
กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต
วิทยากร โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจำคณะฯ