KM_2559

ปีงบประมาณ 2559

โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


ประเด็นความรู้ ครั้งที่ 1 : แนวทาง หลักเกณฑ์ และหนทางสู่การขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายสนับสนุนวิชาการ)

ขอบเขตและเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางในการขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
บุคลากรเป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

วิทยากร โดย :

 • นายวิชัย แสงดาวฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • นางกรกนก ประภาสโสภณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 • นายสยามรัฐ คงทอง หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารสรุป คลิกที่นี่

ประเด็นความรู้ ครั้งที่ 2 : จิตวิทยาการสื่อสารกับนักศึกษา

ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อ ประสานงาน และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
กำหนดการ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

วิทยากร โดย :

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
 • นายเดชาภิวัชร์ นพมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • นางสาวอารีรัตน์ ปานจับ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • คุณวัชราภา บุญชัยยุทธศักดิ์ สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา

ประเด็นความรู้ ครั้งที่ 3 : การจัดการความขัดแย้งและการสื่อสารภายในองค์กร

ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

วิทยากร โดย :

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.
 • นายสมชาย ไมตรี เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นายนพพล จรัสวิทยา เลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา