รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561


1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์

มีหนังสือให้อ่าน 1 เล่ม

 • สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ). (2560). สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ).

 • 2. วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

  มีวิทยานิพนธ์ให้อ่าน 1 เล่ม

 • บัณฑิต ไกรวิจิตร. (2559). การเผชิญกับภาพแทนของกระเหรี่ยงโผล่ว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  วิทยาลัยสหวิทยาการ.

 • หมายเหตุ

   1. เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่น ๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2. วิทยานิพนธ์ของ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

    3. ติดต่อขอซื้อหรือถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2809 (คุณวิชัย)