รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2566


วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

(3 ชั่วโมง)

ให้ผู้สมัครเลือกอ่านเอกสารเพียง 1 ชิ้น จากชิ้นงานที่ให้เลือก 4 ชิ้น ดังนี้

แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

 • บทความ “พหุเพศสภาวะและเพศวิถี” ในหนังสือ มานุษยวิทยาอุษาคเนย์ (ภาคที่ 2 ประเด็นศึกษา: ชาติพันธุ์ เมือง เพศ รัฐมานุษยวิทยาข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้าย) โดย พิเชฐ สายพันธ์ พิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2566
 • บทความ “การเคลื่อนย้ายศึกษาและมานุษยวิทยาข้ามพรมแดน ” ในหนังสือ มานุษยวิทยาอุษาคเนย์ (ภาคที่ 2 ประเด็นศึกษา: ชาติพันธุ์ เมือง เพศ รัฐมานุษยวิทยาข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้าย) โดย พิเชฐ สายพันธ์ พิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2566

  แขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา

 • บทความ การฉวยใช้วัฒนธรรม: การเมืองของมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพในเวียดนาม แปลโดย เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ ในหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน หน้า 159-191 (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปี 2560 [ต้นฉบับพิมพ์ปี 2012])
 • บทความ พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Museum Pengkhianatan PKI): สถานที่ ความทรงจำ วัตถุพยาน และการสังหารหมู่ โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล ในหนังสือ พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการ พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 หน้า 38-59 (เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565.

  หมายเหตุ

  • เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่น ๆ สามารถนำมาใช้เปิดอ่านได้ในระหว่างการสอบ
  • หนังสือ “มานุษยวิทยาอุษาคเนย์” โดย พิเชฐ สายพันธ์ สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2809 (คุณวิชัย)