รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2567


วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

(3 ชั่วโมง)

ให้ผู้สมัครเลือกอ่านเอกสารเพียง 1 ชิ้น จากชิ้นงานที่ให้เลือก 5 ชิ้น ดังนี้

แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

 • บทความ อำนาจเหนือชีวิต สภาวะตัวตน และศักยภาพกระทำการในจังหวัดชายแดนใต้ โดย อนุสรณ์ อุณโณ ใน วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566) หน้า 1-52.
 • บทความ การเมืองเรื่องจุดความร้อน กับความไม่แน่นอนเชิงพื้นที่และเวลาของระบบ “ไฟดี” (FireD): กรณีศึกษาการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2565 โดย ชยา วรรธนะภูติ ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566) หน้า 188-234
 • บทความ Making Merit, Making Movement: The Thai Bhikkhuni Movement and Social Media โดย คัคณางค์ ยาวะประภาษ ใน The International Journal of Religion and Spirituality in Society, Vol. 14, Issue 3, (2024), pp. 25-43

  แขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา

 • บทความ หนังใหญ่และความเป็นไปได้ในการขอขึ้นทะเบียนในบัญชีการปกป้องคุ้มครองอันเป็นตัวอย่างที่ดี โดย เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ ใน วารสารวิจัยวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566) หน้า 157-172
 • บทความ การเคหะแห่งชาติ สิงคโปร์: พัฒนานิยมความแน่นแฟ้นและมรดก โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ในหนังสือ พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการ พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 หน้า 154-194 (เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565

 • หมายเหตุ

  • เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่น ๆ สามารถนำมาใช้เปิดอ่านได้ในระหว่างการสอบ
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร)