ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง แจ้งรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูไฟล์ pdf


ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จึงขอแจ้งรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 • กำหนดรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียน ให้เป็นการทำข้อสอบจากที่พักอาศัยของผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องเดินทางมาเข้าสอบ)
 • ให้คงวันสอบข้อเขียนตามกำหนดเดิม คือ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 โดยเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ ดังนี้

  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม สอบเวลา 13.30-16.30 น.
  ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา สอบเวลา 09.00-12.00 น.
  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา สอบเวลา 09.00-12.00 น.

 • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จะส่งข้อสอบให้ผู้สมัครสอบในแต่ละสาขาวิชาดังนี้

  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ส่งข้อสอบจำนวน 1 วิชา คือ วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคม ทางอีเมลในเวลา 13.30-13.35 น. และให้ผู้สมัครสอบทำข้อสอบแล้วส่งกลับทางอีเมลภายในเวลา 17.00 น. ของวันสอบข้อเขียนเท่านั้น

  ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ส่งข้อสอบจำนวน 1 วิชา คือ วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางการวิจัย หรือ วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์และความรู้ทางการวิจัย ทางอีเมลในเวลา 09.00-09.05 น. และให้ผู้สมัครสอบทำข้อสอบแล้วส่งกลับทางอีเมลภายในเวลา 12.30 น. ของวันสอบข้อเขียนเท่านั้น

 • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ กำหนดให้อีเมล tusa.postgrads@gmail.com เป็นอีเมลหลักและเป็นช่องทางเดียวในการรับ-ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นๆ เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • ผู้สมัครสอบสามารถเขียนคำตอบด้วยลายมือที่อ่านง่ายหรือจัดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร (กำหนดรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16) โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัครสอบไว้ที่มุมขวาของกระดาษคำตอบ
 • ในการส่งกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ โครงการบัณฑิตศึกษาฯ กำหนดให้ผู้สมัครสอบส่งเป็นไฟล์เอกสารในรูป doc, pdf, หรือ jpeg ได้แก่ ไฟล์กระดาษคำตอบ 1 วิชาในสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม หรือ 1 วิชาในสาขาวิชามานุษยวิทยา และ ไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครกรณีระดับปริญญาเอก) โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัครสอบ กรณีผู้สมัครสอบส่งกระดาษคำตอบด้วยลายมือและส่งเป็นไฟล์ jpeg ขอความกรุณาถ่ายรูปให้มีความคมชัดที่สุดเพื่อความชัดเจนและอ่านง่าย
 • หากมีข้อสงสัยหรือเหตุจำเป็นใดๆ ทั้งก่อนวันสอบข้อเขียนและในวันสอบข้อเขียน ให้ผู้สมัครสอบติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 613 2809 หรือ 02 613 2804 หรือทางอีเมล tusa.postgrads@gmail.com หรือที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  Download (PDF, Unknown)