การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ccscs-student-essay-competition-2013
ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด หัวข้อ

คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

UPDATE: ดูผลการตัดสินรางวัลการประกวดข้อเขียน “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ได้ ที่นี่


วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคม การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภูมิทัศน์ ทั้งจากการพัฒนาและจากผลพวงของเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ผู้คนไม่ว่าจะในสังคมเมืองหรือสังคมชนบทมีแบบแผนชีวิตที่ไม่ได้แยกจากกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จากความสัมพันธ์ระบบตลาด ทุน การบริโภค และการเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่างไม่หยุดนิ่งทั้งในระดับท้องถิ่นและที่กว้างไกลกว่านั้น ชีวิตของ “คน” ทุกวันนี้จึงเต็มไปด้วยการเปิดรับ ปรับตัว เลือก และต่อรองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตั้งแต่เศรษฐกิจในครัวเรือนไปจนถึงนโยบายระดับชาติ

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย มีพันธกิจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายลักษณะ จึงเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดและมุมมองของตนผ่านประสบการณ์จากการศึกษาหรือจากการลงพื้นที่ภาคสนามที่เกี่ยวข้องในประเด็น “คน” กับการเปลี่ยนแปลง ที่จะสื่อให้เห็นถึงชีวิตของคนและความเป็นไปในสังคมปัจจุบัน

ประเด็นเนื้อหา

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการในหัวข้อ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” เปิดรับความเรียงและบทความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวิต วิถีการยังชีพ ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียกร้องสิทธิ หรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยต่างๆ เป็นต้น โดยอาจมีเนื้อหาเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือเป็นภาพรวมต่อสภาวการณ์บางอย่าง โดยผู้เขียนสามารถตั้งชื่อข้อเขียนตามประเด็นเนื้อหาของตนเอง

ปฏิทินการประกวด

 • เปิดรับผลงาน: วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556
 • ประกาศผลและมอบรางวัล: วันที่ 16 กันยายน 2556 ในงานประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์ฯ

คุณสมบัติของผู้ส่งข้อเขียนเข้าประกวด

 1. ประเภทความเรียงระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา (ปีการศึกษา 2555) ระดับปริญญาตรี จากคณะ/ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั่วประเทศ

 3. ประเภทบทความระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
 4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา (ปีการศึกษา 2555) ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ในคณะ/ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั่วประเทศ

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นข้อเขียนภาษาไทย ซึ่งเขียนโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่เป็นการแปลหรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น และเป็นงานเขียนที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
 2. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า (single space)
 3. ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามเกณฑ์ของวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา (ดูตัวอย่างได้จากหน้า 210-213 ในลิงค์นี้)
 4. ความยาวของเนื้อหา
  • ระดับปริญญาตรี: ความเรียงทางวิชาการความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก): บทความทางวิชาการความยาวไม่ต่ำกว่า 10 หน้ากระดาษ A4
 5. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 1 ชิ้น

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ส่งต้นฉบับพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล สถาบัน/คณะ/ภาควิชา เลขทะเบียนนักศึกษา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ
 • ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มาที่

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ชั้น 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  [แผนที่]

 • หรือ

 • ส่งผลงานมาที่อีเมล์ socantjournal [at] gmail.com

การพิจารณาผลการประกวด

พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้พิจารณาผลการประกวด ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรตามประเภทต่อไปนี้

 1. ประเภทความเรียงระดับปริญญาตรี
  • รางวัลผลงานดีเยี่ยม (1 รางวัล): เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลผลงานดี (1 รางวัล): เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล): เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 2. ประเภทบทความระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
  • รางวัลผลงานดีเยี่ยม (1 รางวัล): เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลผลงานดี (1 รางวัล): เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล): เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผลงานที่ได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับพิเศษ (มกราคม-มิถุนายน 2557)

ทั้งนี้ จำนวนรางวัลที่จะมอบในการประกวดครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข

 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน
 • ผู้เขียนอนุญาตให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ไปใช้เผยแพร่ในกิจการของคณะฯ ได้
 • จะไม่มีการส่งเอกสารต้นฉบับคืนให้ผู้เขียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: รพีพรรณ เจริญวงศ์ โทร. 0 2613 2803, 08 2445 2664