รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน: ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทที่สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาเป็นปีแรกตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน: ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังประกาศ

Download (PDF, Unknown)

ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com หรือ wichaisaeng@hotmail.com (และนำใบสมัครเเละเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสัมภาษณ์) ตั้งแต่บัดนี้-17 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่