รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 /2563

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 2 /2563

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  • ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 20,000.- บาท
  • ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท
  • ทุนส่งเสริมการเรียนดี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000.- บาท
  • ทุนนักกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000.- บาท

ใบสมัครและเงื่อนไขการสมัครทุน

หลักสูตรสาขาวิจัยทางสังคม

  • ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท
  • ทุนอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท
  • ทุนส่งเสริมการเรียนดี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000.- บาท
  • ทุนนักกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000.- บาท

ใบสมัครและเงื่อนไขการสมัครทุน