ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ความสำคัญกับนักศึกษาเรียนดีและมีความโดดเด่นในการทำกิจกรรม ดังนั้น คณะสังคมวิทยาฯ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

  • ทุนนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคมดีเด่น จำนวน 1 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 60,000.- บาท
  • ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 30,000.- บาท
  • ทุนอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 30,000.- บาท
  • ทุนส่งเสริมการเรียนดี จำนวน 1 ทุนๆ ละ 25,000.- บาท
  • ทุนนักกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000.- บาท

การขอรับและยื่นใบสมัคร
นักศึกษาติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ (พี่ลี้) ณ ห้องฝ่ายการนักศึกษา (อยู่ระหว่างห้อง Mi Casa และห้อง Common) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อและการสอบสัมภาษณ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บอร์ดฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ
  • สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ (รายงานตัวภายในเวลา 10.00 น.)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา : ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนการศึกษา : ดาวน์โหลด

Download (PDF, Unknown)