ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้
5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

Download (PDF, 1.32MB)

ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ (พี่ลี้) ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่