ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

Download เอกสาร
1. ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์
2. เอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์
3. TOR คอมพิวเตอร์

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)