คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558-2563

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2563

 • วิภาวิณี ดิษฐ์ธนกูล (มายล์ด) ประธาน
 • ปพิชญา พรหมมี (ป่าน) รองประธาน
 • ชนิษฎา กอหงษ์ (มายด์) เลขานุการ
 • มัชชิชา นาคศุภมิตร (มิ้ง) เหรัญญิก
 • พัสมพร จรัสสิริธนรัช (มุก) เหรัญญิก
 • สุภกร ปรีดีขนิษฐ์ (แก้ว) ประชาสัมพันธ์
 • กันตภณ ทวีรัตน์ (มอร์) กีฬา
 • วริษฐา ถาวรกิจ (แบม) วิชาการ
 • เอวา วงษ์วิไลวารินทร์ (วาวา) สวัสดิการ
 • ศุภกร มาเม้า (ซิมิหลาเปรม) วัฒนธรรม
 • กนกพร โพธิ์พล (ปุ๊ก) สันทนาการ
 • ปณิตา สิริวิศิฏฐกุล (หงษ์หยก) ทะเบียน
 • พิทยาภรณ์ เทียนงาม (แยม) พัสดุ
 • ภัทรพล กลิ่นรุ่ง (ภัทร) ค่ายอาสาพัฒนา
 • บวรรัตน์ มากมณี (เอิร์ธ) ค่ายอาสาพัฒนา

ประจำปีการศึกษา 2562

 • ณัฐชัย เสียมไหม ประธาน
 • พร้อมพร พันธุ์โชติ รองประธาน
 • ภณิดา พงษ์อภัย เลขานุการ
 • พรรณกาญจน์ ธาราศิริไพฑูรย์ เหรัญญิก
 • นัทธนันท์ นวลละออ เหรัญญิก
 • อนงค์สุดา ธนูประสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์
 • ณพงษ์ อัชฌานุเคราะห์ กีฬา
 • กาญจน์วลี อ้นบุตร วิชาการ
 • ธัญชนก กมลวิเศษกุล สวัสดิการ
 • ปวีณ แสวงผล วัฒนธรรม
 • จารุกิตติ์ ลอยสวัสดิ์ สันทนาการ
 • กัญจนพร กาญจนารักษ์ ทะเบียน
 • ดีดี บูราณากาญจน์ พัสดุ
 • พงศกร แก้วประจุ ค่ายอาสาพัฒนา
 • จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม ค่ายอาสาพัฒนา

ประจำปีการศึกษา 2561

 • ธิรดา แสงสมบูรณ์ ประธาน
 • ชนิกานต์ นิลนิยม รองประธาน
 • รุ่งทิวา แสงจ้า เลขานุการ
 • ณัฐธยาน์ จันโท เหรัญญิก
 • ณัฐกานต์ ควรกิจ เหรัญญิก
 • มุกดามาศ ชูพงศ์ ประชาสัมพันธ์
 • กัญมณฑ์ แต้มวิโรจน์ กีฬา
 • ฟาเดีย นาวีเดล วิชาการ
 • นิรมล เทศทะวงษ์ สวัสดิการ
 • วาทิต รักศิลปดี วัฒนธรรม
 • ปภัสสร ยลโสภณ สันทนาการ
 • จุฑามาศ อำนาจวิจิตร์ ทะเบียน
 • ณิชกานต์ ชุมประทีป พัสดุ
 • อนพัทย์ ล้อมวงษ์พานิช ค่ายอาสาพัฒนา
 • กรณ์ จุฑารัตนกุล ค่ายอาสาพัฒนา


ประจำปีการศึกษา 2560

 • วริศรา ศิริชานนท์ (อิงอิง) ประธาน
 • บุปผาพิศุทธิ์ บุญท้าว (อีฟ) รองประธาน
 • ฐิติชญา ทรัพย์สมาน (นี) เลขานุการ
 • กัญญาณัฐ คำเพชร (ปลายฟ้า) เหรัญญิก
 • เมธาวี วิเศษสินธุ์ (ซันนี่) เหรัญญิก
 • ศุภณัฐ กระจ่างแจ้ง (เฟิร์ส) ประชาสัมพันธ์
 • พีระพงศ์ วรรณศิริกุล (ต้น) กีฬา
 • อัยยรัช นิตย์กระโทก (อัย) วิชาการ
 • นิยดา สุขเจริญ (อ๊อด) สวัสดิการ
 • ปภาวรินท์ ศรีวะรมย์ (โบ) วัฒนธรรม
 • ฉัตรมงคล แซ่ลิ้ม (หนึ่ง) สันทนาการ
 • คชาภรณ์ ยอดล้ำ (มิน) ทะเบียน
 • นภพงศ์ กันทา (ใหญ่) พัสดุ
 • ธนวัฒน์ วิทยวราวัฒน์ (นะ) ค่ายอาสาพัฒนา
 • ปณิดา บุณยะสุนานนท์ (ฝ้าย) ค่ายอาสาพัฒนา

ประจำปีการศึกษา 2558

 • ธนพร โอวาทวรวรัญญู ประธาน
 • พชรพล มาไว รองประธาน
 • อนัญญา วงษ์ครุธ เลขานุการ
 • ฐาปณีย์ ธรรมเกษร เหรัญญิก
 • ปิ่นเพชญ์ ทองวิเศษ เหรัญญิก
 • ปิยเทพ ตันมหาสมุทร ประชาสัมพันธ์
 • สรณัฐ ฉ่ำกริ่ง กีฬา
 • ปพิชญา แต้มจันทร์ วิชาการ
 • สุวิจักขณ์ พัวพันธ์ สวัสดิการ
 • ธิติวัจน์ เชื้ออาษา วัฒนธรรม
 • ฐนกร อินทรนาคา สันทนาการ
 • ประกายรัตน์ เตรียมล้ำเลิศ ทะเบียน
 • มัญชุชาดา เดชาคนีวงศ์ พัสดุ
 • ยงยศ ยืนยง ค่ายอาสาพัฒนา
 • สัณหวัช เศรษฐศักดาศิริ ค่ายอาสาพัฒนา