คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559


คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

supasin

นายสุพศิน พรรณรังษี (แบงค์)

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


nattanicha

นางสาวณัฏฐณิชา โชคชัยนิรันดร์ (แน๊ต)

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


pimpitchakorn

นางสาวพิมพ์พิชชากร ภู่อินทร์ (ฟิล์ม)

เลขานุการ


kanyanat

นางสาวกัญญาณัฐ มีแสง (มุก)

ฝ่ายเหรัญญิก


peerasit

นายพีระศิษฏ์ วีระจันทร์ (อาร์ม)

ฝ่ายเหรัญญิก


nucharawee

นางสาวนุชรวี ศรีหาสาร (อิง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


pokpong

นายปกป้อง กสิณฤกษ์ (ปกป้อง)

ฝ่ายกีฬา


karnpitcha

นางสาวกานต์พิชชา อภิวันท์สนอง (ออม)

ฝ่ายวิชาการ


chomchanok

นางสาวชมชนก หลิมรัตน์ (พลอย)

ฝ่ายสวัสดิการ


phasatorn

นายพสธร สุวรรณเกษม (ออมเล็ต)

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


kanitkha

นางสาวขนิษฐา มาดลย์ (หยก)

ฝ่ายสันทนาการ


napapat

นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย (แวว)

ฝ่ายทะเบียน


prewpan

นางสาวแพรวพรรณ แก้วปัญญา (เนม)

ฝ่ายพัสดุ


kunthida

นางสาวกุลธิดา สุขเขตร์ (เมย์)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท


piyanat

นางสาวปิยนาถ ชาศรี (เก่ง)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท