การนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอ*

บทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

ในการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555


วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
เวลา 09.30 – 17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

09.30 – 11.30 น.
“บรู” คือใคร
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

13.00 – 15.00 น.
“การวาง” ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร:
ความรู้ – อำนาจและข้อกังขาเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

15.00 – 17.00 น.
“ราชบัณฑิตยสถาน” ภาษา การสร้างชาติ และบทบาทในสังคมไทยยุคปัจจุบัน
มานิตา ศรีสิตานนท์

* มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความคิดเห็นต่อบทความวิชาการที่นำเสนอ