จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ”
โปสเตอร์โดย เดชาภิวัชร์ นพมิตร
ดาวน์โหลดโปสเตอร์พร้อมกำหนดการได้ ที่นี่
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ”

วันที่ 14 กันยายน 2555
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช
สถาบันไทยคดีศึกษา
ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมงานได้ ที่นี่

UPDATE: ชมวิดีโอจากการสัมมนาได้ ที่นี่

กำหนดการ

09.00 – 10.00 น.

พิธีเปิด

 • คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวเรียนเชิญประธานในพิธี (อธิการบดี) กล่าวเปิดงาน
 • ประธานสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดนิทรรศการ
 • คณบดีเชิญผู้ร่วมสัมมนาชมนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง

  บรรยายพิเศษ

  10.00 – 11.00 น.
  มรดกวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ
  รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์

  11.00 – 12.00 น.
  พุทธศิลป์ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์
  ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

  ดำเนินรายการโดย: อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
  อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  12.00 – 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 – 16.00 น.

  เสวนา “คน สัตว์ สิ่งของ: ความหมายและความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุด”

  เฮือนลาวของไทยทรงดำ
  ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
  นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คนอินเดีย-ผ้าอินเดีย
  ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง

  ชีวิตทางสังคมของซากสัตว์
  ศรัณย์ บุญประเสริฐ

  ดำเนินรายการโดย: อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
  อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์