สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 “หลากสายพันธุ์การวิจัย”
โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561

หลากสายพันธุ์การวิจัย

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.00 – 09.30 น.
ลงทะเบียน

09.30-10.30 น.
เสวนาพิเศษ สายสตรีทพบสายไซเบอร์ สองสายพันธุ์การวิจัย
ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา เเละ ผศ.ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์

10.30-11.30 น.

ถามถึงความเป็นธรรม

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นิษฐนันท์ เทพสุข

การเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยภายใต้รัฐบาล คสช. กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการวังหีบ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กมลชนก คุณยศยิ่ง

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.30-12.30 น.

เชื่อมข้ามสายพันธุ์

เหา กับ เธอ : ชีวิตทางสังคมของผู้ต้องขังหญิงกับเหาในคุก
รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด

สาหร่ายไก: พืชและคนในบริบทของการอนุรักษ์
สิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.

การงานยุคใหม่

แม่บ้าน On the Move: สังคมคนเมืองกับอาชีพคนทำงานบ้านอิสระ
ญาดา ช่วยชำเเนก

ตื่นเงิน: ปรากฏการณ์ตื่นตัวทางการเงิน ชีวิตที่ดี และความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน
สุดคนึง บูรณรัชดา

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30-15.30 น.

ความหมายของชีวิต

ใต้ร่มกาสาวพัสตร์: อิทธิพลทางสังคมต่อการตัดสินใจดำรงสมณเพศในคณะสงฆ์ไทย
นนท์ปวิธ ศรีเทพ

ชีวิตประจำวันของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
กุลระวี สุขีโมกข์

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30-16.30 น.

วิถีไทยดิจิทัล

อ่าน “ฟิค” บนพื้นที่ดิจิทัล: ชาติพันธุ์วรรณนาดิจิทัลของแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลี
สิริกร ทองมาตร

โลกบอท: โลกเสมือนของอวตารศิลปินเกาหลีในทวิตเตอร์
อภิษฐา ดวงมณี

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์