สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 “ข่ายใย-กายา-วิญญาณ-วัตถุุธรรม”


โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

ข่ายใย-กายา-วิญญาณ-วัตถุธรรม

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.00 – 09.30 น.
ลงทะเบียน

09.30-10.30 น.
เสวนาโต๊ะกลม
ในโยงใยอันยุ่งเหยิง: สะท้อนปัญหาการทำวิทยานิพนธ์จากนักศึกษารุ่นปี 4
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย
ญาดา ช่วยชำเเนก อภิษฐา ดวงมณี เเละ สุดคนึง บูรณรัชดา

10.45-12.30 น.

ข่ายใยของกายา

การทดลองยาหลอกในคน: สังคมวิทยาว่าด้วยจริยธรรม
กมลกานต์ ตั้งนารี

ปรากฏการณ์ครอบครัว บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลบุตรติดยาเสพติด
ณัฐพร ไกรยวงค์

ประชากรสงฆ์ในรัฐเวชกรรมไทย
ปิยนันท์ จินา

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.15 น.

บรรยายพิเศษ
คณะสงฆ์ไทยในมิติมานุษยวิทยากฎหมาย
อ.ดร.ประกีรติ สัตสุต
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15-15.00 น.

เครือข่ายของวิญญาณ

ปรากฏการณ์กลุ่มบุญ: ศึกษาความหมาย “บุญ” ในสังคมไทยร่วมสมัย
ปภาดา วิชัยดิษฐ

การปฏิบัติธรรมกับการสร้างประชากรในยุคเสรีนิยมใหม่
สุวิภา เชษฐานนท์

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.15-17.00 น.

เกี่ยวโยงกับวัตถุธรรม

ซั้งกอ ปะการังเทียมพื้นบ้านกับความเป็นกลุ่มประมงอนุรักษ์ กรณีศึกษากลุ่มประมงพื้นบ้านในเครือข่ายสมาคมรักษ์ทะเลไทย
นฤมล อินทสร

“วิถีเกษตรออแกนิค” กับการสถาปนาคุณค่าเชิงชนชั้นของคนเมือง
ธีรินทรา จันทร์แดง

ความตายในโลกสมัยใหม่
จารุวรรณ รัตนโสภา

ให้ความคิดเห็นโดย รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
ภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย