สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 “มนุษย์-พ้นมนุษย์”


โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564

มนุษย์-พ้นมนุษย์

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom เเละถ่ายทอดผ่านเพจ tusocant


09.00-12.00 น.

โลก

พันธุวิศวกรรม: กำเนิดไร่ข้าวโพดสมัยใหม่กับการเคลื่อนย้ายความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
กฤษตฤณ วีระฉันทชาติ

สำรวจขยะกับทะเลไทย
ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง

ให้ความคิดเห็นโดย จักรกริช สังขมณี
(ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เมือง

กรุงเทพมหานครกับภาวะทับซ้อนของความเป็นสมัยใหม่
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์

ห้องแถวและบ้านคนจน: สำรวจประวัติศาสตร์ชุมชนคนจนเมืองย่านบึงกุ่ม-นวมินทร์
มงคลลักษณ์ มัทวพันธุ์

ให้ความคิดเห็นโดย อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
(ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

งาน

จับด้วง ชนกว่าง: วิถีดำรงชีพของคนพื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ณัฐภัทร ตระกูลทวีสุข

ตลาดอัญมณี: ชาติพันธุ์วรรณนาราคาเลื่อนไหล
ชีวินธา บุญ-หลง

ให้ความคิดเห็นโดย นิติ ภวัครพันธุ์
(รับจ้างเขียนหนังสือ)

12.00-13.00 น. พัก

13.00-16.00 น.

วิญญาณ

ในอ้อมใจของศิษย์: จิตวิทยากลุ่มและสายสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติธรรม
ตะวันวาด กิติดำรงสุข

การทำร้ายในฐานะของการดูแลตัวเอง?: ชีวิตและการดิ้นรนทางศีลธรรมของผู้ป่วยซึมเศร้า
ปรมินทร์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล

ให้ความคิดเห็นโดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วานร

คน กับ ลิง: อำนาจและการต่อรองของคนในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
จิรวัฒน์ มนตรีสา

การใช้เวลาประจำวันของลิงเขียวแอฟริกาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อดิศร แผ่ไพลิน

ให้ความคิดเห็นโดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
(ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผัสสะ

ผัสสะของคราฟท์เบียร์
พรหมภัสสร สุทธิโยธา

ดนตรีในการเมืองไทย ยุคดิจิทัล
จักรี เมืองใจ

ให้ความคิดเห็นโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่นี่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564