งาน การดูแล และความสัมพันธ์ใกล้ชิด: คนไทยในบริบทข้ามแดนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ฉบับ “ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในบริบทข้ามพรมแดน
(ดร.ปณิธี บราวน์ บรรณาธิการประจำฉบับ) และ
วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฉบับ “ไทยนอกแผ่นดิน
(ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี บรรณาธิการประจำฉบับ)
*จำนวนจำกัด*

ใบปิด: ชนัญญา ประสาทไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ร่วมกับ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ

งาน การดูแล และความสัมพันธ์ใกล้ชิด:
คนไทยในบริบทข้ามแดน
Work, Care and Intimacy:
Thais in Transnational Context

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน

10.30 – 12.30 น.

เสวนา: “ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในบริบทข้ามพรมแดน”

การแต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติ:
กรอบการศึกษาและสถานะองค์ความรู้

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Transnational Relationships,
Farang-Isan Couples, and Rural Transformation

Associate Professor Eric Charles Thompson
Department of Sociology, National University of Singapore

การย้ายถิ่นฐานผ่านการสมรส
กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของคนไทยย้ายถิ่น “รุ่นใหม่” ในเยอรมนี

ดร.วรมน สินสุวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการต่างประเทศ

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์

13.30 – 15.30 น.

เสวนา: “งาน ชีวิต และกระบวนการย้ายถิ่นข้ามพรมแดน”

ประเทศไทย โลภาภิวัตน์ กับเพศภาวะ:
นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
กับการย้ายถิ่นฐานงานดูแลและการผลิตซ้ำในระดับโลก

ผศ.ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เส้นทางอพยพของคนไทยกับการจัดการการย้ายถิ่น
ภายใต้แนวคิด “สัญชาติทางวัฒนธรรม” ในเนเธอร์แลนด์

อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำนาจทับซ้อน (intersectionality) ในการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ:
กรณีศึกษาภรรยาชาวไทยที่มีสามีเป็นชาวอเมริกัน

อาจารย์ ดร.ภาณุ สัพพัตกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี