Anthropology of Borderlands in South-East Asia

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

Anthropology of Borderlands in South-East Asia

โดย

Professor Alexander Horstmann

อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 2 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 3 (ตึกสำนักหอสมุดเดิม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์